ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.อนุมัติงบกลาง 2,995.95 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ระหว่าง ก.ค. 64 - มิ.ย. 65


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ส.ค. 66 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค. 64- มิ.ย. 65 ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และนอกสาธารณสุข รวม 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สธ. 1,362.77 ล้านบาท 2. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 561.46 ล้านบาท 3. กระทรวงกลาโหม (กห.) 385.10 ล้านบาท 4. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 420.39 ล้านบาท 5. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 92.16 ล้านบาท 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร,) 52.16 ล้านบาท  7. สภากาชาดไทย 111.78 ล้านบาท และ 8. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10.13 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ความจำเป็นของเรื่องที่นี้เนื่องจาก สธ. ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 พบว่ายังมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค้างจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด สธ.  ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอเรื่องให้มีการอนุมัติในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบกลางให้ในวงเงิน 2,995.95 ล้านบาทในครั้งนี้เป็นกรณีค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง ก.ค. 64-มิ.ย. 65 จะมีส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง มิ.ย.-ก.ย. 65 อีก 3,745.64 ล้านบาท โดย สธ. จะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลำดับต่อไป