ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยไทม์ไลน์เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 วงเงิน 2,955 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สายวิชาชีพและสายสนับสนุนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คาดได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณสัปดาห์หน้า และเริ่มกระบวนการเบิกจ่ายให้หน่วยบริการได้ตั้งแต่ 29 สิงหาคมเป็นต้นไป แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ 


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากงบกลาง วงเงิน 2,955.95 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัด สธ. ในช่วงเดือน ก.ค. 2564 – ครึ่งเดือนแรกของ มิ.ย. 2565 

ทั้งนี้ สธ. ได้กำหนดขั้นตอนและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2566 โดยเมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยโควิดแล้ว คาดว่าสำนักงบประมาณจะอนุมัติและโอนเงินจัดสรรมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงวันที่ 9-18 สิงหาคม 2566 จากนั้นกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะขออนุมัติจัดสรรต่อปลัด สธ. และแจ้งการจัดสรรไปยังกองคลังและกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ช่วงวันที่ 21-22 ส.ค. 2566 

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในส่วนของหน่วยงานในสังกัด สธ. เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กองสาธารณสุขฉุกเฉิน จะเป็นหน่วยดำเนินการจัดสรรและแจ้งกองคลังโอนงบประมาณไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห่ง เพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ทำเรื่องขออนุมัตินายแพทย์ สสจ. และโอนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของหน่วยงานภายนอกสังกัด สธ. ซึ่งมีทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กองคลังจะเป็นหน่วยดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายและขออนุมัติปลัด สธ. เพื่อโอนงบประมาณไปยังผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกต่อไป คาดว่าทุกหน่วยงานจะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 29 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป และจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณในวันที่ 30 ก.ย. 2566 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้รัฐมนตรี สธ. และสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วันทำการถัดไป 

"ยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็วที่สุด ส่วนที่ยังค้างจ่ายในรอบการปฏิบัติงานช่วงครึ่งเดือนหลังของ มิ.ย. – ก.ย. 2565 ซึ่งสิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตราย จะเตรียมทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3,745 ล้านบาท ต่อ ครม. ชุดใหม่ต่อไป" นพ.โอภาส กล่าว