ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เผย  สำนักงบประมาณโอนเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,995.7 ล้านบาท ให้ สธ. แล้ว เร่งจัดสรรตามระเบียบ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดให้เสร็จภายในเดือน ก.ย. 2566 


เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด-19 ว่า ล่าสุดทางสำนักงบประมาณได้โอนค่าเสี่ยงภัยโควิด 2,995.7 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) แล้ว โดยทาง สป.สธ. จะเร่งดำเนินการตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด สธ. ภายในสัปดาห์หน้า และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2566

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566 เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากงบกลาง วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัด สธ. ในช่วงเดือน ก.ค. 2564 – ครึ่งเดือนแรกของ มิ.ย. 2565 ทาง สธ. ได้พยายามเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายด้วยความรวดเร็ว โดยได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยโควิดเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา 

นพ.โอภาส กล่าวต่อไปว่า ในการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามข้อมูลเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเข้ามา โดยในส่วนของหน่วยงานสังกัด สธ. เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ซึ่ง สป.สธ. จะเป็นหน่วยดำเนินการจัดสรรและแจ้งกองคลังโอนงบประมาณไปยัง สสจ. ทั้ง 76 แห่ง 

เพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ทำเรื่องขออนุมัตินายแพทย์ สสจ. และโอนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับให้กับหน่วยบริการต่างๆ ส่วนหน่วยงานนอกสังกัด สธ. กองคลัง  สป.สธ. จะเป็นหน่วยดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายและขออนุมัติปลัด สธ. เพื่อโอนงบประมาณไปยังหน่วยงานภายนอกต่อไป