ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ. เผยทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ แจงรายละเอียดขอสนับสนุนงบกลางเป็นค่าเสี่ยงภัยโควิดใน 3 แนวทาง คือจ่ายตั้งแต่ ก.ค. 64 - ก.ย. 65 รวม 6,745 ล้านบาท, จ่ายถึง มิ.ย. 65 รวม 3,180 ล้านบาท และจ่ายถึงครึ่งเดือน มิ.ย. 65 รวม 3 พันล้านบาท เพื่อให้พิจารณาก่อนเสนอ ครม. เห็นชอบต่อไป 


เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 ว่าที่ผ่านมา สธ. ได้มีการหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางกว่า 3 พันล้านบาท มาจัดสรรเป็นค่าเสี่ยงภัยโควิด-19 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานโควิด-19 ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด สธ. ทุกสายงาน แต่มีข้อติดขัดเรื่องเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. ยังไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา สธ. ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่องรายละเอียดประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดสรรเป็นค่าเสี่ยงภัยลำดับแรก

สำหรับรายละเอียดมี 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1. จัดสรรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2565 หรือถึงช่วงสิ้นสุดการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศไทย จำนวน 6,745,641,640.41 บาท 2. จัดสรรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 - มิถุนายน 2565 หรือจนถึงช่วงที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 ก.ค. 2565 จำนวน 3,180,738,958.44 บาท

3. จัดสรรภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 3 พันล้านบาท โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระหว่าง กรกฎาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 จำนวน 2,816,089,333.28 บาท และเดือนมิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 15 วัน จำนวน 183,910,666.72 บาท

"ขั้นตอนต่อจากนี้ อยู่ที่สำนักงบประมาณในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามแนวทางใด และนำเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีรักษาการให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งหากพิจารณาให้จ่ายภายใต้กรอบวงเงิน 3 พันล้านบาท ที่จะจ่ายได้ถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเวลา 15 วัน ในส่วนที่เหลือจนถึงเดือนกันยายน 2565 จะต้องรอรัฐบาลใหม่ จึงจะดำเนินการอีกครั้ง" นพ.ทวีศิลป์ กล่าว