ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทข้าราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ประเภทพนักงานข้าราชการ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ประเภทลูกจ้างประจำ และประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข