ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึง เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ แจ้งความคืบหน้า เงิน พ.ต.ส. เผย ผ่าน อ.ก.พ.สธ.- ก.พ. แล้ว อยู่ระหว่าง ก.พ. พิจารณา


จากกรณีที่ นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าในการบริหารบุคคล สิทธิและความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข และนักสาธารณสุข ถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2566 โดยหนึ่งในประเด็นที่ติดตาม คือ ความคืบหน้า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สายงานนักสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพ

ล่าสุด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ เรื่องขอแจ้งความก้าวหน้าการขอปรับปรุงประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ 3 พ.ย. 2566 ซึ่งลงนามโดย นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า สป.สธ. โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ขอแจ้งความก้าวหน้าการขอปรับปรุงประกาศ ก.พ. ดังกล่าง ดังนี้ 1. เสนอ “ข้อเสนอขอปรับหลักเกณฑ์และอัตราเงิน พ.ต.ส.” และผ่านความเห็นชอบของ อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 และให้ส่งข้อเสนอดังกล่าวให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. แล้ว

2. ส่ง “ข้อเสนอขอปรับหลักเกณฑ์และอัตราเงิน พ.ต.ส.” ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสนอสำนักงาน ก.พ. 

3. ติดตามความก้าวหน้าการเสนอขอปรับหลักเกณฑ์และอัตราเงิน พ.ต.ส.ทราบว่ากองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ส่ง “ขอปรับปรุงประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์และอัตราเงิน พ.ต.ส.” ให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. หากมีความคืบหน้าหลังจากนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป