ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เผย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. ส่งหนังสือตอบกลับแจงประเด็นความคืบหน้าเงิน พ.ต.ส. ‘นักสาธารณสุข’ ระบุ ส่ง ก.พ. แล้วตั้งแต่ปี 65 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศเพิ่มสายงาน 


จากกรณีที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ได้ยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าในการบริหารบุคคล สิทธิและความก้าวหน้าของสายงานและวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข และนักสาธารณสุข ถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2566

ก่อนที่ต่อมาในวันที่ 3 พ.ย. 2566 นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. รักษาราชการแทนปลัด สธ. (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สธ. เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการขอปรับปรุงประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) ของข้าราชการพลเรือน 2552 หลักเกณฑ์และอัตราเงิน พ.ต.ส. โดยมีใจความสำคัญว่า หากมีความคืบหน้าอย่างไรให้แจ้งไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รวมถึง ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ด้วย

4

ล่าสุด ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เปิดเผยว่า ทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด สธ. (สป.สธ.) ได้ส่งหนังสือถึง ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เรื่อง ความก้าวหน้าการขอปรับปรุงประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) ของข้าราชการพลเรือน 2552 หลักเกณฑ์และอัตราเงิน พ.ต.ส. ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566 ซึ่งลงนามโดย ว่าที่ร้อยเอกสายชล สู่สุข นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ดร.ริซกี ระบุว่า สาระสำคัญของหนังสือสามารถสรุปได้ว่า 1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ พ.ต.ส. ของหลายสายงาน เช่น แพทย์แผนไทย กายอุปกรณ์  สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ทาง สธ. มีการเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ปรับปรุงมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า 

2. สำหรับกรณีนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพหรือนักสาธารณสุข ได้มีการเสนอพร้อม 8 วิชาชีพที่ยังไม่ได้ พ.ต.ส. ในปี 2565 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ก.พ. ยังไม่มีประกาศเพิ่มเติมสายงานแต่อย่างใด และ 3. หลายวิชาชีพ เสียสิทธิอันพึงมีพึงได้จากความล่าช้าในการปรับปรุงเงิน พ.ต.ส.

ทั้งนี้ ทางสมาคมวิชาชาชีพสาธารณสุข และชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ จะทำการติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งจาก ก.พ. และ สธ. ต่อไป

1

4