ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘กรมอนามัย’ สนับสนุน อปท. - กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุ – ผู้รับบริการได้รับความคุ้มครอง - มีความปลอดภัย


วันที่ 29 ม.ค. 2567 นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศ สธ. เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ว่า สธ. โดยกรมอนามัย มีบทบาทและภารกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับและเข้าถึงระบบบริการที่มีมาตรฐานตามหลักกฎหมาย 

1

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการรับบริการ และผู้ให้บริการมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานการให้บริการ ปัจจุบันมีการเปิดสถานบริการและการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจำนวนเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุและความต้องการด้านการบริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาลนคร และ อปท. รูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

นพ.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย สธ. ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศ สธ. โดยสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือประกาศ สธ. คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ 

1

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศส สธ. ที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินกิจการ ผู้ให้บริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานด้านประกาศกระทรวง สธ. ผ่านเวทีการประชุมชี้แจงและเวทีการประชุมขับเคลื่อนประกาศกระทรวงฯ ต่าง ๆ และปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ในระดับพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศ สธ. เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศ สธ. 2. เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท. และ กทม. ตามประกาศ สธ. และ

5

3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางกระบวนการจัดทำระบบข้อมูลกลางที่เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักอนามัย กทม. ผู้แทนสถานประกอบกิจการภาคเอกชน ฯลฯ