ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย ส่งหนังสือ ถึง หน่วยงานในสังกัด ‘ขอข้อมูล ขรก. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข’ เพื่อ เสนอ อ.ก.พ.สธ. พิจารณา กำหนดตำแหน่งต่อไป 


กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส่งหนังสือบันทึกข้อความถึง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ในสังกัดกรมอนามัย เรื่องขอข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ซึ่งลงนามโดย นางวรรณภา กางกั้น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

สำหรับสาระสำคัญ คือ ตามที่ อ.ก.พ.สธ. ได้เห็นชอบการกำหนดสายงานนักสาธารณสุขในโครงสร้างของ สป.สธ. และให้กรมต่างๆ ในสังกัด สธ. พิจารณาบทบาทภารกิจของส่วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เพื่อกำหนดตำแหน่งในโครงสร้างส่วนราชการ โดยให้ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กรม และส่งข้อมูลให้ สป.สธ. ต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2566 อ.ก.พ.กรมอนามัย ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มสายงานนักสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข ในโครงสร้างกรมอนามัย เพื่อเสนอ อ.ก.พ.สธ. พิจารณาต่อไป จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้  1. สำรวจและบันทึกข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักสาธารณสุข 

2. ส่งสำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. สแกนไฟล์ตาม 2 เป็น PDF ระบุชื่อไฟล์ “ตำแหน่งเลขที่ …” และ 4. ส่งข้อมุลตามข้อ 1 -3 ให้กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมหนังสือเป็นทางการ ภายใน 2 ม.ค. 2567 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเสนอกรมพิจารณาในภาพรวมต่อไป  

4