ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาฯ สปส. สรุปผลการดำเนินงาน ‘ยกระดับคุณชีวิตผู้ประกันตน 24 ล้านคน’ ปี 66  พร้อมมอบของขวัญให้ผู้ประกัน ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ - บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในสถานประกอบการ


เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดการแถลงข่าวผลการดำเนินงาน สปส. ประจำปี 2566 กับภารกิจสำคัญในการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยมีผู้บริหาร สปส. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมเกียรติฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สปส.               

นายบุญสงค์ เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมา สปส. ได้ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนในระบบกว่า 24.61 ล้านคน ประกอบด้วย มาตรา 33 จำนวน 11.83 ล้านคน มาตรา 39 จำนวน 1.88 ล้านคน มาตรา 40 จำนวน 10.96 ล้านคน สถานประกอบการ 518,934 แห่ง ซึ่งให้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 109,118.61 ล้านบาท และกองทุนเงินทดแทนจำนวน 1,582.48 ล้านบาท รวมสิทธิประโยชน์จากทั้งสองกองทุน จำนวน 109,118.61 ล้านบาท

ด้านพัฒนาสิทธิประโยชน์และพัฒนาบริการทางการแพทย์ 1. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากเดิมกำหนดให้รับจำนวน 1 เดือน เป็นให้รับตามจำนวนวันของเดือนตามปฏิทิน 2. กำหนดแนวปฏิบัติในการรายงานตัวของผู้ว่างงาน จากเดิมกำหนดให้วันที่มารายงานตัวเป็นวันเริ่มต้นของการนับรอบการรายงานตัวและต้องรายงานตัวก่อนหรือหลังวันนัดรายงานตัวภายใน 7 วัน เปลี่ยนเป็นให้รายงานตัวในวันใดก็ได้ภายในเดือนนั้น ๆ

3. ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ได้แก่ หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง นิ่วในไตหรือถุงน้ำดี มะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่ 4. ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานพยาบาลในพื้นที่ ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ประกันตน 3 แสนคน

5. เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนี้ ปรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา จากเดิม เหมาจ่ายในอัตรา 1,640 บาทต่อคนต่อปี ปรับเพิ่มเป็น 1,808 บาท ต่อคนต่อปี, ขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากเดิม ฉีดได้ในเดือน พ.ค. – ส.ค. ให้สามารถฉีดได้ถึงเดือน ธ.ค., ให้สิทธิการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis) โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย, ปรับหลักเกณฑ์กรณีการเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และเพิ่มสิทธิการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค และการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสิทธิประกันสังคม    

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาระบบการให้บริการภายใน/ภายนอก ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับผู้ใช้งานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตน เพื่อให้เข้าถึงระบบของ สปส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ       

ตลอดจนขยายบริการด้านการรับ – จ่ายเงิน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนเชิงรุก กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และไม่เนื่องจากการทำงาน ทุกสถานการณ์ โดยให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ทดแทนอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที         

ด้านการลงทุน แบ่งเป็น 1. กองทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนประกันสังคม มีเงินลงทุนสะสม จำนวน 2,403,799 ล้านบาท 2. กองทุนและผลตอบแทนจากการลุงทุนกองทุนเงินทดแทน มีเงินลงทุนสะสม จำนวน 75,172 ล้านบาท 3. การลงทุนทางสังคม ผ่านโครงการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ร่วมกับ ธ.อาคารสงเคราะห์ โดยให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย (Refinance) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์ร่วมจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธ.อาคารสงเคราะห์       

นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2567 นี้ สปส. พร้อมส่งมอบของขวัญให้กับผู้ประกันตน ดังนี้ 1. ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ผู้ประกันตนสุขภาพดีถ้วนหน้า อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คัดกรองมะเร็งลำไส้ เชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจเต้านม ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจไขมันในเลือด เป็นต้น 2. ผู้ประกันตนทำฟันฟรีด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการ 

3. SSO Plus+ บริการประกันสังคมครบจบใน App เดียว สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบ การเกิดสิทธิประโยชน์ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และสมัครผู้ประกันตน การใช้บริการ e-Self service การขอรับสิทธิประโยชน์และเงินทดแทน และเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับสถานพยาบาลเพื่อความสะดวก ให้ผู้ประกันตน เริ่ม 1 ม.ค. 2567 นี้

“ขอให้พี่น้องผู้ประกันตน นายจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เปรียบเสมือนครอบครัวประกันสังคมทุกคนมั่นใจว่า ผมและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมมุ่งมั่นทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “SSO TRUST” เพื่อให้ สปส. เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ผู้ประกันตน” เลขาธิการ สปส. กล่าว