ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวน ‘โรงพยาบาลเอกชน’ สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลดูแลผู้ประกันตน ปี 2568 เผยคุณสมบัติต้องมีขนาด 100 เตียงขึ้นไป มีบริการส่งต่อ มีบริการการแพทย์ 12 สาขาขึ้นไป สมัครได้ถึง 31 พ.ค.นี้


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปส. เปิดรับสมัคร ‘สถานพยาบาลเอกชน’ เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2568 เพื่อรองรับจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเป็นการกระตุ้นให้สถานพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขันด้านการให้บริการและคุณภาพในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน 

ทั้งนี้ สปส. ขอเชิญชวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมและมีความประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถสมัครได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่

ในส่วนคุณสมบัติของสถานพยาบาลที่จะเข้าร่วมฯ จะต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีมาตรฐานต่างๆ เช่น ต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 100 เตียง และมีการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ รวมถึงเป็นสถานพยาบาลที่มีบริการส่งตัวผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา

นอกจากนี้ต้องเป็นสถานพยาบาลที่จัดให้มีบริการทางการแพทย์ 12 สาขาขึ้นไป ได้แก่ 1. อายุรกรรมทั่วไป 2. ศัลยกรรมทั่วไป 3. สูตินรีเวชกรรม 4. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 5. เวชศาสตร์ป้องกัน 6. จักษุวิทยา 7. วิสัญญีวิทยา 8. โสต นาสิก ลาริงซ์ 9. รังสีวิทยา 10. เวชกรรมฟื้นฟู 11. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหรือประสาทศัลยศาสตร์ 12. กุมารเวชกรรม

ทั้งนี้ สาขาที่ 1-3 ต้องมีแพทย์เฉพาะทางประจำทำงานเต็มเวลา สาขาที่ 4 ให้มีแพทย์เฉพาะทางทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สาขาที่ 9-12 ควรจัดให้มีแพทย์ให้บริการตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการแพทย์

สำหรับสถานพยาบาลที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อ่าน: ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2568