ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธาน คกก.การแพทย์ ลงนามประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีรักษา “ผู้ประกันตน” ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ และจำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP เบิกค่าตรวจนอนหลับ-ค่าอุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567


พล.ต.ท.นพ.ธนา ธุระเจน ประธานกรรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลงนามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2567 กรณี แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน รักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) 

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว สืบเนื่องตามติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP ให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566 

4

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) และมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ประกอบด้วย 1. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

2. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ (ช) ใน (2) ของข้อ 5 หมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 เม.ย. พ.ศ. 2556 

สำหรับ (ช) การตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ มีดังนี้ ค่าตรวจนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ 1 (มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจทั้งคืน) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,000 บาท ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ 2 (การตรวจวัดเหมือนการตรวจชนิดที่ 1 เว้นแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจ) จ่ายในอัตราไม่เกินจริง 6,000 บาท 

ค่าอุปกรณ์เครื่อง CPAP และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาในอัตราที่สำนักงานกำหนด ดังนี้ 1. เครื่อง CPAP ราคาชุดละ 2 หมื่นบาท และ 2. หน้ากากครอบจมูก หรือปากที่ใช้กับเครื่อง CPAP ราคาชิ้นละ 4,000 บาท 

3. กรณีสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน ส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษายังสถานพยาบาลอื่น โดยผู้ประกันตนได้รับการตรวจวินิจฉัย และอนุมัติเบิกใช้เครื่อง CPAP ให้สถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สถานพยาบาลที่ทำการรักษา โดยสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการที่สำนักงานกำหนดตาม ข้อ 2 

อนึ่ง ค่าอุปกรณ์เสริม รายการแผ่นกรองอากาศ (Filter) กระดาษ และแผ่นกรองอากาศฟองน้ำ ให้รวมอยู่ในค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน 

สามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่