ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดเผย 14 รายชื่อ ‘บอร์ดประกันสังคม’ ชุดใหม่ ‘ผู้แทนนายจ้าง-ลูกจ้าง’ ‘รมว.แรงงาน’ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว


กระทรวงแรงงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) ชุดใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 กำหนดให้ รมว.แรงงาน แต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายละ 7 คน ซึ่ง สปส. ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว    

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ประกอบด้วย  

‘กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง’ 1. นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ 2. นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ  กรรมการ 3. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง กรรมการ 4. นายสมพงศ์ นครศรี กรรมการ 5. นายสุวิทย์ ศรีเพียร กรรมการ 6. นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ กรรมการ 7. น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ

‘กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน’ 1. รศ. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการ 2. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน กรรมการ 3. นายศิววงศ์ สุขทวี กรรมการ 4. นายชลิต รัษฐปานะ กรรมการ 5. น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์  กรรมการ 6. นางลักษมี สุวรรณภักดี กรรมการ 7. นายจตุรงค์ ไพรสิงห์ กรรมการ

 นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ประกันตนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ทุกท่าน และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว สร้างการรับรู้ ตลอดการเลือกตั้งฯ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคม โดย สปส. กระทรวงแรงงาน พร้อมทำงานร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่นี้ เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนต่อไป

12