ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน-สาธิต พร้อมผู้บริหาร 17 หน่วยงาน สธ. ลงนามเอ็มโอยูกับ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อผลิตบุคลากรสายสุขภาพให้ตรงตามความต้องการ


กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร 17 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2565

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ สธ. มีการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ การสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

นายอนุทิน กล่าวว่า พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายและมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 6 เม.ย. 2562 ส่งผลให้สถาบันพระบรมราชชนก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัด สธ. โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกมีพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนี้ ถือเป็นความร่วมมือระดับชาติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้เกิดการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

สำหรับหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ