ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.จับมือโรงเรียนมัธยมเพิ่ม 55 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี-นครนายก-อยุธยา-อ่างทอง-นนทบุรี-ปทุมธานี เปิดโอกาสการศึกษาให้นักเรียนเข้าศึกษา "สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ที่สถาบันพระบรมราชชนก ในโครงการ "สบช.สัญจร ปี 65"


นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในโครงการ สบช.สัญจร ปี 2565 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สบช. และผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายฯ ทั้ง 55 แห่ง ร่วมลงนาม

นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า สบช. และ สธ. ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ สบช. ในโครงการ “สบช.สัญจร” เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่าง สบช. กับสถานศึกษาต่างๆ ทุกเขตสุขภาพ ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย พร้อมผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขรองรับการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สบช. ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 5 และ 9 ไปแล้ว ส่วนการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 4 ได้แก่ สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 55 แห่ง

"เป็นโอกาสดีที่นักเรียนในพื้นที่จะได้รับการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะเป็นกำลังคนด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้มาดูแลตนเอง ครอบครัว และ
ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป" นายวัชรพงศ์ กล่าว