ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าแต่งตั้ง ‘ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล’ นั่ง ‘นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก’  คนใหม่ แทน ‘ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช’


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2567 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนมตรี เรื่อง “แต่งตั้งนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ลงวันที่ประกาศ 19 ม.ค. 2567

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ระบุว่า เนื่องจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564 นั้น ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 และที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ลับ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2567 โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนมาแทน

อ่านประกาศฉบับเต็ม