ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บทบาทการควบคุม กำกับ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และทิศทางการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นของวงเสวนาในการประชุม 'เหลียวหลังแลหน้า' การควบคุมคุณภาพและมาตฐานบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองสิทธิในระดับพื้นที่ และข้อเสนอการดำเนินงานในระยะถัดไป ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ การสะท้อนการดำเนินการของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขตั้งแต่ระดับพื้นที่ที่ดูแลสุขภาพของประชาชน มาจนถึงระดับกำหนดนโยบายในการดูแลหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังเป็นการร่วมกันมองทิศทางข้างหน้าของการควบคุม กำกับ ที่จะเป็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ดีกว่าเดิมในอนาคต

วงเสวนาเริ่มต้นจาก สุพรรณ พิเดช ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง จังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นหน่วยงานศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองต้นแบบ ประจำปี 2563 กล่าวว่า บทบาทสำคัญของภาคประชาชนที่ทำงานในศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ มากกว่าการรับคำร้องปัญหาจากการเข้ารับบริการ คือการมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิด้านสุขภาพของตนเอง รวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้รับบริการเมื่อเกิดปัญหาจากการเข้ารับการรักษาตัว จะได้เข้าใจว่ามีศูนย์คุ้มครองที่คอยดูแลประชาชน

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการทำงานในปัจจุบันคือความไม่เข้าใจในสิทธิสุขภาพของประชาชนที่ยังเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ เพราะหากเข้าใจสิทธิของตนเองและรู้ว่ามีการคุ้มครองสิทธิ มีช่องทางการยื่นคำร้องเมื่อเกิดปัญหา ก็จะเป็นการสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริการ และคำร้องยังเป็นตัวช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และทำให้ระบบสุขภาพพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น