ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร่วมรณรงค์ “วันแรงงาน” ชวนผู้ประกันตนคนไทยทุกคนรับบริการ “สร้างเสริมสุขภาพฯ” กับ สปสช. หลังบูรณาการกับ สปส. เพื่อมอบสุขภาพดีให้ผู้ประกันตน รับบริการตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรค และเข้ารับการรักษาตามสิทธิหากพบภาวะเสี่ยง ช่วยลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่ครอบคลุมดูแลคนไทยทุกคนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่ครอบคลุมและมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงาน” เพื่อให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอร่วมรณรงค์ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในวันแรงงานนี้เพื่อให้กลุ่มแรงงานคนไทยมีสุขภาพดี มีการเฝ้าระวัง ลดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้

สปสช. จึงขอเชิญชวนผู้ใช้แรงงานเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ สปสช. ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ในปีนี้ และได้ทำการ Kick off การบูรณาการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

นพ.จเด็จ กล่าวว่า การบูรณาการสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ในสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 14 รายการตามสำนักงานประกันสังคมกำหนดแล้ว ยังสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 24 หมวดรายการที่ สปสช.กำหนดด้วย ดังนี้

 1. ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT test (อายุ 50 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง)
 2. ตรวจน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (อายุ 35 ปีขึ้นไป 1 ครั้งปี)
 3. ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (หญิง อายุ 13-34 ปี ตรวจ 1 ครั้ง ชายอายุ 15-34 ปี ตรวจ 1 ครั้ง ทั้งชายและหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง/ปี)
 4. ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL (อายุ 20-34 ปี ตรวจ 1 ครั้งทุก 5 ปี/ อายุ35 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง/ปี)
 5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg (สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 6. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA test และตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก
 7. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Pap smear และตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก
 8. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย VIA และตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก
 9. ตรวจคัดกรองและค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ไม่เกิน 1 ครั้ง/คน/ปี
 10. ตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
 11. บริการให้คำปรึกษาและเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเสี่ยง (อายุ 25-59 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี)
 12. การตรวจยืน BRCA 1/BRCA 2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์
 13. ให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 25-45 ปี 1 ครั้ง/ปี)
 14. วางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในเพศชายและหญิงวัยเจริญพันธุ์ (ตามความสมัครใจ)
 15. คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกาย/สุขภาพจิต (15-59 ปี)
 16. ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบ ซี (สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้งตลอดชีวิต, กลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ตรวจ 1 ครั้ง/คน/ปี)
 17. ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self screening test) ไม่เกิน 1 ชุด/วัน
 18. การทดสอบการตั้งครรภ์
 19. บริการฝากครรภ์
 20. บริการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ 
 21. บริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์
 22. บริการคัดกรองธาลัสซีเมีย และคัดกรองชิฟิลิสในสามี หรือคู่หญิงตั้งครรภ์
 23. บริการตรวจหลังคลอด
 24. บริการยุติการตั้งครรภ์