ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สพฉ. เดินหน้ากำกับ "รถพยาบาลเอกชน" ให้มีมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมดึงเป็นกำลังสำรองในระบบ 1669 ย้ำคนป่วยแม้ไม่ฉุกเฉินขึ้นรถพยาบาลต้องปลอดภัย


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดการประชุมชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับ หน่วยปฏิบัติการขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล (บริษัทเอกชน) เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 โดยมีผู้แทนจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการรถพยาบาล ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและระบบออนไลน์ โดยเป็นการชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคเอกชน และการตอบข้อซักถาม