ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567” เพื่อแจ้งอัตรา ‘เงินประจำตำแหน่ง’ ข้าราชการใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 มี.ค. 2567


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567 ซึ่งลงนามโดย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน (ก.พ.) ให้ไว้ในวันที่ 15 มี.ค. 2567 โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (30 มี.ค. 2567)

ทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว คือการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในอัตรา ดังนี้     

 1. ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 1 หมื่นบาท
 2. ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งตาม ข้อ 3 ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 1.45 หมื่นบาท
 3. ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง อันได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงตามที่ ก.พ. กำหนด และ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตามที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกันนี้ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 2 หมื่นบาท
 4. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท
 5. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 1 หมื่นบาท 
 6. ตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 3,500 บาท 
 7. ตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท 
 8. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท
 9. ตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 1.3 หมื่นบาท 
 10. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 1.56 หมื่นบาท
 11. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท 

สำหรับบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ทุกสายงาน 
 2. ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ทุกสายงาน
 3. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทุกสายงาน
 4. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ทุกสายงาน
 5. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ทุกสายงาน
 6. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทุกสายงาน
 7. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย สายงานกายภาพบำบัด สายงานกายอุปกรณ์ สายงานกิจกรรมบำบัด สายงานจิตวิทยาคลินิก สายงานชีววิทยารังสี สายงานทันตแพทย์ สายงานเทคนิคการแพทย์ สายงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สายงานนายสัตวแพทย์ สายงานพยาบาลวิชาชีพ สายงานแพทย์ สายงานแพทย์แผนไทย สายงานเภสัชกรรม สายงานรังสีการแพทย์ สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย สายงานนิวเคลียร์เคมี สายงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์ สายงานฟิสิกส์รังสี สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานวิศวกรรมการเกษตร สายงานวิศวกรรมเครื่องกล สายงานวิศวกรรมชลประทาน สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร์ สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า สายงานวิศวกรรมโยธา สายงานวิศวกรรมโลหการ สายงานวิศวกรรมเหมืองแร่ และสายงานสภาปัตยกรรม
 8. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประกอบด้วย สายงานคีตศิลป์ สายงานดุริยางค์ศิลป์ สายงานนาฏศิลป์ และสายงานปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม

คลิกอ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มได้ที่นี่ 24874.pdf (soc.go.th)