ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง “บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566” โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศฯ 30 วัน


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566” โดยบัญชียาหลักฯ ฉบับใหม่นี้ ได้มีการเพิ่มรายการยาใหม่ จำนวน 10 รายการ คัดออก 2 รายการ และปรับปรุงรายการยาเดิม (รวมถึงปรับปรุงแนวทางกำกับการใช้ยาแนบท้ายประกาศ) รวม 19 ฉบับ และให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศฯ 30 วัน

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่