ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่องการปรับหลักเกณฑ์-อัตราค่าบริการกรณีผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2565 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์มีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. การตรวจยืนยันเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จ่ายตามจริงครั้งละไม่เกิน 900 บาท
 2. การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ชนิด Professional test จ่ายตามจริงครั้งละไม่เกิน 150 บาท
 3. ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับจ่ายให้ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล ในกรณีการรักษาแบบผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (OP with self-Isolation) ซึ่งไม่มีความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อราย โดยครอบคลุมบริการให้คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน บริการยารักษา ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร และยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) โดยรวมค่าจัดส่ง บริการประสานติดตามอาการและส่งต่อหากอาการมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการดูแลครบ 48 ชั่วโมง
 4. ร้านยาที่เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อด้านเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน ต้องมีความพร้อมในการให้บริการ โดยจัดให้มีการพิสูจน์ตัวตนผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม AMED หรือระบบอื่นๆ ตาม สปสช. กำหนด สำหรับค่าบริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและยาที่จำเป็นตามแนวทางเภสัชกรรมของร้านยา กรณีมีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจร จะจ่ายตามจริงครั้งละไม่เกิน 250 บาท ถ้าไม่มีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจร จะจ่ายตามจริงครั้งละไม่เกิน 160 บาท
 5. หน่วยบริการที่รับส่งต่อด้านเวชกรรมสำหรับผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน กรณีมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เรเดมซีเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ หรือ ยาฟ้าทะลายโจร จะจ่ายจริงครั้งละไม่เกิน 250 บาท กรณีไม่มีการจ่ายยาเหล่านี้ จ่ายตามจริงครั้งละไม่เกิน 160 บาท โดยยาที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 สถานพยาบาลและหน่วยบริการสามารถเบิกได้จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในส่วนค่าบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังบ้านผู้ป่วย กรณีบริการ Telehealth จ่ายจริงครั้งละไม่เกินรายละ 50 บาท
 6. กรณีมีอาการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประเภทผู้ป่วยนอก หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด จะจ่ายค่าบริการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 7. ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับจ่ายให้ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล และกรณีมีอาการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกรณีการรักษาแบบผู้ป่วยใน โดยจ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ตามจำนวนวันที่นอน (AdjRW) ในอัตรา 12,000 บาทต่อ AdjRW
 8. ค่าพาหนะเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย หากตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน จ่ายตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท ส่วนกรณีอยู่คนละจังหวัด จะจ่ายเหมือนกันกับกรณีจังหวัดเดียวกัน และจ่ายเพิ่มให้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท
 9. ค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีจัดงานศพให้ผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จะจ่ายใหแก่สถานพยาบาลแบบเหมาจ่ายในอัตรา 2,500 บาทต่อราย
 10. ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในและนอกสถานพยาบาลในอัตราไม่เกิน 40 บาทต่อคน
 11. กรณีสำนักงานประกันสังคมเห็นว่าผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล สมควรได้รับบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กำหนด ทางสำนักงานฯ จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการแพทย์ หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคโควิด-19 ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2565 ซึ่งยังคงรับการรักษาใชขณะประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ยังได้รับสิทธิต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษาได้

เอกสารฉบับเต็ม :  https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D221S0000000000800