ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 เผยแพร่ “กระทู้ถามที่ 528 ร." ซึ่ง นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประธิปัตย์ (ปชป.) ตั้งกระทู้ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ถามไปยัง นายกรัฐมนตรี เรื่อง “ขอให้รัฐบาลเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งใหม่นักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ” ใน 3 ประเด็น

ประกอบด้วย 1. กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังไม่สามารถพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ตำแหน่งนักสาธารณสุขให้แล้วเสร็จได้นั้น สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

2. รัฐบาลได้ดำเนินการเร่งรัดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่รับราชการในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงอื่นมีสิทธิ์ได้รับการกำหนดตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะหรือไม่ รัฐบาลดำเนินการเร่งรัดอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ทั้งนี้ ให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับ ‘นพ.บัญญัติ’ นั้น นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการตั้งกระทู้ถามเพื่อเร่งรัดติดตามประเด็นดังกล่าว เพราะก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งกระทู้เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดกำหนดตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" เป็นตำแหน่งประเภท "วิชาชีพเฉพาะ" ให้แก่ "ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน " ทั่วประเทศประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มาแล้วครั้งหนึ่ง ภายหลังสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามขอบเขตแห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2566 และมีกฎหมายลำดับรองรองรับไว้ด้วยแล้ว

ทว่าจนขณะปัจจุบันยังไม่สามารถกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะได้

ประกอบกับข้อมูลของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งใหม่ นักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2565 โดยที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจาก สธ. แล้วว่าที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอ ก.พ. พิจารณากำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นสายงานเพิ่มใหม่ของ สธ. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.02/10653 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2565 จนถึงปัจจุบัน  พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด

นอกจากนี้ จากการติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนของสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2565 ทราบว่า สำนักงาน  ก.พ. ยังไม่สามารถพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ "ตำแหน่งนักสาธารณสุข" ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในเดือน ธ.ค.

ดังนั้น เพื่อเอกภาพ ความเสมอภาค และประสิทธิภาพในการจัดระเบียบข้าราชการตำแหน่งนักสาธารณสุข ก.พ. สมควรพิจารณากำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบข้าราชการในภาพรวมต่อไป จึงนำมาซึ่งการตั้งกระทู้ถามในครั้งที่ 2 นี้

ทางด้าน พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ดังกล่าวผ่านราชกิจจานุเบกษา ตอนหนึ่งว่า จากข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. รายงานว่า การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ในสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข จะต้องพิจารณาหลายมิติ เพื่อความรอบคอบในทุกประเด็น ทั้งลักษณะงานของตำแหน่งนักสาธารณสุขว่ามีความแตกต่างจากตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งเป็นสายงานที่มีอยู่เดิมหรือไม่อย่างไร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสายงานซ้ำซ้อนหรือแตกต่างกันอย่างไร

รวมทั้งต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อแยกตำแหน่งนักสาธารณสุขออกจากตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เช่น การกำหนดโครงสร้าง การกำหนดทางก้าวหน้า การมอบหมายงาน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อจะนำเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด และเสนอ ก.พ. พิจารณาโดยเร็วต่อไป

อ่านกระทู้ถามที่ 528 ร.