ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.จเด็จ ลงนามในประกาศ สปสช. เพิ่มช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิดยื่นคำร้อง โดยต้องยื่นเรื่องภายใน 2 ปี 


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 เผยแพร่ “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564” ซึ่งลงนามโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุว่า ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่หน่วยบริการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสำนักงาน สภาองค์กรของผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ ต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย โดยประกาศดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง การออกประกาศฉบับดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (16) มาตรา 31 และมาตรา 36 (2) แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบข้อ 3.2 แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการออกประกาศ

อ้างอิง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/295/T_0035.PDF