ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ. ร่อนหนังสือถึง ‘ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด-นายแพทย์ สสจ.-ผอ.รพศ./รพท.‘ แจ้งปรับเกณฑ์ ‘การย้าย-ปฏิบัติราชการ’ ของ ‘แพทย์’ ระหว่างชดใช้ทุน


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.

สำหรับใจความสำคัญของหนังสือระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายและการปฏิบัติราชการ การโอน การลาศึกษาต่อ และการลาออกจากราชการของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้ทราบและถือปฏิบัติ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม

สป.สธ. จึงพิจารณาทบทวน และยกเลิกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ปีที่ 1 แพทย์ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ตามสถานที่ที่ สป.สธ. กำหนด 

ปีที่ 2 และ 3 แพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่ สป.สธ. จัดสรร ในกรณีเหตุผลความจำเป็นกรณีพิเศษ ผู้ตรวจราชการ สธ. อาจพิจารณาให้ย้ายภายในเขตนั้นๆ ได้ และกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้และต้องย้ายข้ามเขตสุขภาพให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปลัด สธ. แต่งตั้ง และเสนอ ปลัด สธ. พิจารณาต่อไป สำหรับการขอย้ายเข้าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นไปตาม สป.สธ. กำหนด