ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. - ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพ 1 – 12 แจงขั้นตอนการให้ ‘ขรก. ที่อายุครบ 60 ปี ในปีงบฯ 67’ ที่มีความรู้ - ความสามารถเฉพาะ รับราชการต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราชการ 


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่  1 – 12 เรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รับราชการต่อไปในสังกัด สป.สธ. ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ สธ. รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ.

ใจความสำคัญของหนังสือระบุว่า ด้วย สป.สธ. จะดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 รับราชการต่อไปในสังกัด สป.สธ. ตามมาตรา 108 แห่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 เพื่อให้ข้าราชการผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถเฉพาะตัวรับราชการต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

ดังนั้น สป.สธ. จึงได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการให้ข้าราชการดังกล่าว รับราชการต่อไปในสังกัด สป.สธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย 1. กำหนดให้ข้าราชการดังกล่าวในตำแหน่งนายแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสาขาวุฒิบัตรความเชี่ยวชาญ ดังนี้ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาประสาทศัลยศาสตร์ และ สาขาความขาดแคลนตามบริบทของพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพพิจารณาสาขาวุฒิบัตรความเชี่ยวชาญ ที่จะให้ข้าราชการดังกล่าว รับราชการต่อไปในเขตสุขภาพ และให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการ สธ. ประจำเขตสุขภาพนั้น

2. สำนักงานเขตสุขภาพ ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในเขตพื้นที่พิจารณาความจำเป็นให้ข้าราชการดังกล่าวรับราชการต่อไป โดยยึดหลักประโยชน์แก่ทางราชการ ภายในวันที่ 12 ม.ค. 2567

3. หน่วยงานที่มีความจำเป็นที่จะให้ข้าราชการดังกล่าว รับราชการต่อไป ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของข้าราชการ พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบแสดงความประสงค์ขอรับราชการต่อไป และจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตสุขภาพภายในวันที่ 9 ก.พ. 2567

4. คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ พิจารณากลั่นกรองเหตุผลความจำเป็นหน่วยงานโดยยึดหลักประโยชน์ทางราชการ และจัดส่งผลการพิจารณาพร้อมเอกสารของหน่วยงานไปยัง สป.สธ. ภายในวันที่ 8 มี.ค. 2567 โดยกรณีไม่เห็นชอบให้ข้าราชการดังกล่าว รายใดรับราชการต่อไป ขอให้แจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย 

5. สป.สธ. โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ข้าราชการดังกล่าวรับราชการต่อไปในสังกัด สป.สธ. พิจารณากลั่นกรอง และรายงานผลการพิจารณาเสนอปลัด สธ. เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอ อ.ก.พ.สธ. ในการพิจารณาให้รับราชการต่อไป 

6. สป.สธ. แจ้งมติการพิจารณาของ อ.ก.พ.สธ. ไปยังผู้ตรวจราชการ สธ. เพื่อแจ้งหน่วยงานในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบทราบ ภายใน ก.ค. 2567 และส่งคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวรับราชการต่อไป ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567

อ่านหนังสือฉบับเต็มได้ที่นี่