ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ. ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด – ผอ.เขตสุขภาพ 1-12 แจง ขั้นตอนการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลัง-ระบบบริการสุขภาพ-การกระจายกำลังคนอย่างเหมาะสม


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 – 12 เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2567 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566 ซึ่งลงนามโดย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ และรักษาราชการแทนปลัด สธ. 

สำหรับใจความสำคัญของหนังสือ ระบุว่า ด้วย สป.สธ. ได้กำหนดให้มีการย้ายหมุนเวียนราชการ 3 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลัง ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และการกระจายกำลังคนอย่างเหมาะสม จึงได้ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แก่นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรทุกคน และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

พร้อมทั้งให้ตรวจสอบ รวมถึงปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติงานจริง ข้อมูลวุฒิบัตรฯ ข้อมูลการลาศึกษา คำสั่งเลื่อนข้าราชการ และคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไปของข้าราชการทั้ง 3 สายงานดังกล่าวให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทุกหน่วยงาน (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) ตลอดจนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันแพทย์ และเภสัชกร ปี 2567 ตามาระยะเวลาดำเนินการ และแบบขอย้าย

ทั้งนี้ ในการย้ายดังกล่าว เป็นการยื่นขอย้ายข้ามจังหวัด (ทั้งภายในเขตสุขภาพ และข้ามเขตสุขภาพ) โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1. สป.สธ. จะเปิดให้แสดงความประสงค์ขอย้ายผ่านระบบย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่เว็บไซต์ https//hrops.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566 – 5 ม.ค. 2567

2. ให้ผู้ขอย้ายแสดงความประสงค์โดยดาวน์โหลดแบบข้อย้าย และเสนอผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป) จนถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

3. เมื่อผู้ขอย้ายได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ สสจ. หรือ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป บันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายผ่านระบบย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ภายในเวลาที่กำหนด

4. หน่วยงานต้นทางและปลายทาง พิจารณาให้ความเห็นการย้าย และบันทึกผลการพิจารณาในระบบย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566 – 10 ม.ค. 2567 ภายในเวลา 16.30 น. พร้อมทั้งส่งแบบรานงานต่างๆ ผ่านระบบย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วส่วนราชการต้นทางและปลายทาง ยังไม่ได้ดำเนินการให้ความเห็นการย้ายในระบบย้ายหมุนเวียนฯ จะถือว่าส่วนราชการ ไม่อนุมัติให้ย้ายหรือรับย้าย

สำหรับแพทย์ที่ประสงค์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลทั่วไป (Fix Ward) ได้แก่ อายุรศาสตร์ วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และประสาทศัลยศาสตร์ ภายในจังหวัด ข้ามจังหวัดภายในเขตสุขภาพ และข้ามเขตสุขภาพ ให้ยื่นข้อย้าย โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนดังกล่าว

อนึ่ง กรณีแพทย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งสาขาเวชศาสตร์ป้องกันหรือโครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ไม่ต้องขอย้าย เนื่องจาก สป.สธ. จะดำเนินการย้ายแพทย์ตามกรณีดังกล่าว ไปหน่วยงานรับทุนต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านหนังสือฉบับเต็ม