ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาการสาธารณสุขชุมชน-เครือข่ายนักสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง ก.พ. เดินหน้าดัน ‘จพ.’ เข้าสู่ตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ พร้อมติดตามความคืบหน้า ‘เงินประจำตำแหน่ง-เงิน พ.ต.ส.’


เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2566 ดร.ริซกี สาร๊ะ กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน และเลขานุการคณะทำงานวิเคราะห์ภารกิจสายงานทั่วไป (จพ.) สู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.ปริญญา จิตอร่าม กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนและประธานคณะทำงานวิเคราะห์ภารกิจสายงานทั่วไปสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ดร.กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน และ นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล ประธานชุมชนสุขศึกษา (ประเทศไทย) ได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อยื่นหนังสือเรื่องการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตำแหน่งสายงานทั่วไปที่มีใบประกอบวิชาชีพในการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข และจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในครั้งแรก สำหรับให้สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน ซึ่งรับผิดชอบประเด็นนี้รับเรื่องไปดำเนินการต่อไป

1

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ปรับเข้าสู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุข ได้ โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับกลุ่มตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในการจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในครั้งแรกด้วย 

เนื่องจากตามที่ ก.พ. มีหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงานหรืออาวุโส ที่มีวุฒิปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ ก.พ. เรียบร้อยแล้ว 

4

รวมถึงทาง ก.พ. ยังได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปทั้ง 11 สายงาน ซึ่งประสงค์จะย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รวมถึงข้อดีและข้อจำกัด จากประเด็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปทั้ง 11 สายงาน ในการขอเปลี่ยนสายงานข้าราชากรผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ในสังกัด สธ. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ

ตลอดจน ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานสาธารณสุข โดยให้มีผลย้อนหลังในวันที่ 15 พ.ค. 2566 รวมทั้งในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. ก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มสายงานนักสาธารณสุขในโครงสร้างกรอบอัตรากำลังใหม่ในหน่วยงานสังกัด สป.สธ.

ทั้งนี้ ทางสภาการสาธารณสุขชุมชน ยังได้ติดตามเรื่องเงินประจำตำแหน่งจากสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแน่งและค่าตอบแทน และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข. (พ.ต.ส.) จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการงานบุคคลด้วย

1

4