ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาฯ สภาการสาธารณสุขชุมชน ระบุ ได้รับแจ้งเชิญพิจารณาร่วมเป็นกรรมการของ คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย 24 ต.ค. นี้


นายอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดเผยกับ “The Coverage” ตอนหนึ่งว่า เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ทางเลขาธิการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้แจ้งเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 24 ต.ค. 2566 ในวาระที่ 1 เพื่อพิจารณาเพิ่มนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน และนายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นกรรมการ ซึ่งส่วนตัวคาดว่าจะได้เข้าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฯ เพราะมีวาระแล้ว

อย่างไรก็ดี ทางสภาการสาธารณสุขชุมชนพร้อมที่จะขับเคลื่อนภาพใหญ่เรื่อง Wellness เนื่องจากภาพรวมจะทำให้สังคมสามารถอยู่ได้อย่างไม่ป่วย ซึ่งบริบทนักสาธารณสุขจะมีการทำงาน เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม บำบัดหรือรักษาโรคเบื้องต้นเฉพาะหน้า หรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ฯลฯ ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 อยู่แล้ว หากได้ผลักดันอย่างจริงจังก็จะทำให้ประชาชนไม่เจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยน้อยลงในโรคที่สามารถป้องกันได้

“ในมุมมองวิชาชีพ เราจะมองที่ 3 ส่วน เช่นในส่วนที่เป็นเรื่องของสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และสุดท้ายมีรายได้พอเพียง ซึ่งพร้อมดำเนินงาน เพราะบริบทแบบนี้นักสาธารณสุขทั่วประเทศทำอยู่แล้ว” นายอเนก ระบุ

อนึ่ง ประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจาก วันที่ 7 ต.ค. 2566 ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในสัดส่วนกรรมการที่มาจากสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขนั้น ไม่มีการระบุถึง 2 สภาวิชาชีพ อันได้แก่ สภาการสาธารณสุข และ สภาการแพทย์แผนไทย โดยในขณะนั้น นายอเนก เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า คาดว่าเป็นการตกหล่น