ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรรมการสภาการสาธาณสุข เผย ก.พ. ส่งหนังสือแจง เงินประจำตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ ได้รับทราบแล้ว ต่อไปต้องให้ สธ. พิจารณา เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยมีตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่


จากกรณีที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ยื่นหนังสือถึง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ (กต.) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 เพื่อขอเพิ่มเติมกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม

ล่าสุด ดร.ริซกี สาร๊ะ กรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน และ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ทาง ก.พ. ได้ทำหนังสือส่งมาที่ สภาการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงส่งไปที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) โดยระบุว่า ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สธ. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยมีตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใน สธ. ฉะนั้น ก.พ. จึงได้ส่งสำเนาหนังสือของสภาการสาธารณสุขชุมชนไปยัง สธ. เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

“เมื่อ ก.พ. ชี้แจงมาแบบนี้ แสดงว่าเรื่องเงินประจำตำแหน่ง ก.พ. รับทราบแล้ว แต่ต้องให้ สธ. ซึ่งเป็นต้นสังกัดพิจารณา” ดร.ริซกี ระบุ

อนึ่ง สำหรับสาระสำคัญของหนังสือที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ส่งไปนั้น ระบุว่า ตามที่ ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ระดับ ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2566 นั้น

ด้วยลักษณะงานของตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด

รวมถึงมีองค์กรตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณธเป็นงานในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ฉะนั้นจึงใคร่ขอให้ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะเพิ่มเติมด้วย

4

5