ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เผยแพร่ “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2566” กำหนดรายละเอียดหลักสูตรใหม่


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เผยแพร่ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2566” ซึ่งลงนามโดย นายไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดรายละเอียดหลักสูตรฯ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จำนวนหน่วยกิต ตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน หากเลขาธิการฯ ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาและมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยให้เห็นชอบหลักสูตรในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่ที่สภาการฯ ให้ความเห็นชอบ

อนึ่ง สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://www.thecoverage.info/sites/default/files/attach-files/2023-07/140d168s0000000002100.pdf