แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย

thumbnail

กรมควบคุมโรค ได้จัดทำ "แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงคร้งที่ 1" ที่ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้และสถานการณ์ให้วัคซีนโควิด-19 การเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 แนวทางการให้วัคซีนเฉพาะกลุ่ม ข้อคำถามที่พบบ่อย แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด-19 และการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>คลิก<<<