ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ประกันสังคม’ ออกหลักเกณฑ์ - อัตราค่าบริการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียม มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 67 เป็นต้นไป


พล.ต.ท.ธนา ธุระเจน ประธานกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลงนามใน ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง “หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาโดยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล” โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2568 

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผู้ประกันตนตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566

สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาโดยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับบริการดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีภาวะของการสูญเสียดวงตา ได้แก่ ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิด ผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตก และผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออก

2. สปส. จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตา ในอัตราต่อไปนี้ 
- ค่าตรวจประเมินก่อนการเข้ารับบริการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลเป็นค่าตรวจตาปลอม ค่าวัดระดับการมองเห็น ค่าเครื่องตรวจตา และค่าน้ำตาเทียม ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง 
- ค่าบริการสำหรับการพิมพ์ตาปลอม ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท
- ค่าบริการในวันรับตาปลอม ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 600 บาท
- ค่าอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จ่ายในอัตราที่กำหนดตามรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยหากเป็นตาปลอมชนิดทำเฉพาะบุคคล (Customized eye prosthesis) จ่ายในอัตราข้างละ 5,000 บาท ส่วนตาปลอมชนิดใส (Customized conformer) จ่ายในอัตราข้างละ 1,500 บาท

3. สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ต้องมีการติดตามประเมินผลการรักษาผู้ประกันตน โดยรายงานข้อมูลตัวชี้วัดและรายงานข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อขอรับค่าบริการทางการแพทย์ตามแนวทางที่ สปส. กำหนด 

อนึ่ง อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ : 1c943c48e7dac4dfa44459ee712f8247.pdf (sso.go.th)