ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอชลน่าน’ เผย สปสช. ผนึก สปส.  บูรณาการความร่วมมือตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ตามสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่อขยายสู่สิทธิข้าราชการด้วย


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการบูรณาการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ (kick off) ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.ปทุมธานี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดูโฮม จำกัด ร่วมงาน ณ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สธ. มุ่งสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ โดยเน้นการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษา ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ ค้นหาความผิดปกติ และนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือของ สปส. และ สปสช. ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการร่วมกันดูแลคนไทยให้ได้รับสิทธิการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของชุดบริการตรวจสุขภาพประจำปีของ สปส. และชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. ในบางรายการด้วย

2

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทุกรายการที่ทั้ง 2 หน่วยงานกำหนด ภายใต้การให้บริการของหน่วยบริการในระบบเดียวกัน เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนต้องไปรับบริการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลในช่วงเวลาทำการ ทำให้ไม่สะดวกเรื่องการลาหรือหยุดงาน การตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ จึงเป็นอีกบริการที่เข้ามารองรับในจุดนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนได้รับบริการโดยไม่ต้องลางาน และในรายที่ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ก็จะได้รับการติดตามดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยมีสถานพยาบาลในสังกัดที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. และ สปสช. พอเพียงและครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง” นพ.ชลน่าน กล่าว 

9

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า สำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ที่บริหารโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีไว้เช่นเดียวกัน ขณะนี้ สปสช. ได้เตรียมขยายการบูรณาการความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของประเทศ รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย