ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘สำนักงานประกันสังคม’ เผย จำนวน ‘ผู้ประกันตน’ ทั่วประเทศ รวมทุกมาตรา 33 – 39 – 40 เดือน มี.ค. 67 ยอดรวม 24.63 ล้านคน


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือน มี.ค. 2567 จากข้อมูลสำนักสิทธิประโยชน์ สปส. ประจำเดือน มี.ค.  2567 พบว่า มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมรวมทุกมาตรา (33, 39 และ 40) ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 24,633,584 คน 

ทั้งนี้ มีสัดส่วนโดยสรุป ดังนี้ 1. มาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์   อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,882,607 คน

2. มาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,770,493 คน

3. มาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศ จำนวน 10,980,484 คน   

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ สปส. ที่พร้อมดูแลคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงชีวิตเพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ