ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภา กทม. เชิญ ‘ผู้แทน อสส.’ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น-ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเมืองกรุง ชี้ ประเด็นหลักคือ ‘ขาดแคลนอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์-ปัญหาเบิกจ่ายยาให้ ปชช.’


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภา กทม. คนที่สอง และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ให้การต้อนรับผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. (อสส.) จำนวน 138 คน จากศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) สำนักอนามัย กทม. จำนวน 69 แห่ง จาก 50 เขต ในกิจกรรมการเยี่ยมชมสภา กทม. ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ กทม. สำหรับร่วมกันหาทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป

1

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ประธานสภา กทม. ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทน อสส. บอกกล่าวถึงอุปสรรคในการดำเนินงานและความต้องการเพิ่มเติมของแต่ละศูนย์สาธารณสุข ซึ่งประเด็นปัญหาหลักๆ ที่ตัวแทน อสส. ได้สะท้อนมา เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชนมีความทรุดโทรดและขนาดค่อนข้างคับแคบ อีกทั้งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ปัญหาการเบิกจ่ายยาให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการและการขาดแคลนยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก และอุปกรณ์มีสภาพเก่าชำรุด ตลอดจนการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นอาทิ

นายวิรัตน์ กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับทุกท่านในวันนี้ อสส. มาจากประชาชนที่มีความต้องการเป็นอาสาสมัครเข้ามารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชนของตนเองได้

3

ประธานสภา กทม. กล่าวต่อไปว่า หวังว่าการที่ทุกท่านได้เยี่ยมชมสภา กทม. ในวันนี้ จะได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อบทบาทการทำงานของสภา กทม. และหน่วยงานต่างๆ ของ กทม. มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้รับประสบการณ์ที่ดี รวมทั้ง ส.ก. ทุกคนได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการดำเนินงานและนำไปสู่การแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว กทม. ต่อไป

2

ด้าน นางกนกนุช กลิ่นสังข์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข ได้ร่วมตอบข้อคำถามในหลากหลายประเด็น พร้อมกับเน้นย้ำว่า ส.ก. ทุกคนพร้อมจะช่วยผลักดันปัญหาที่ได้รับฟังจาก อสส. ในวันนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้การบริการด้านสาธารณสุขของ กทม. มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น พร้อมผลักดันให้มีการเพิ่มจำนวนของโรงพยาบาลใน กทม. ให้มากขึ้น

5