ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.ไฟเขียวเพิ่มอัตราการจ่ายค่าป่วยการให้ อสม.-อสส. จากเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท คาดใช้งบเพิ่มปีละ 1.3 หมื่นล้าน


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 ซึ่งมี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบ ‘การเพิ่มค่าป่วยการ’ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมเดือนละ 1,000 บาทต่อคน เป็นเดือนละ 2,000 บาทต่อคน คาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ จำนวน 13,081 ล้านบาท

ทั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ต.ค. 2566) พร้อมมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งคำของบประมาณประจำปีของรายการการจ่ายเงินค่าป่วยการให้แก่ อสม. และ อสส. ในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

1

อนึ่ง ปัจจุบัน อสม. มีจำนวน 1,075,163 คน และ อสส. จำนวน 15,000 คน มีภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพ ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะ Post-Pandemic ในชุมชน จำนวน 4 งาน

ประกอบด้วย 1. คัดกรองเพื่อประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 9 ด้าน 2. สร้างความรอบรู้ และให้บริการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในแต่ละด้าน และประสานภาคีเครือข่ายดูแล ผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 3. ปฏิบัติงานในระยะ Post-Pandemic ของโรคโควิด - 19 และ 4. ติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด