ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สธ. เรื่อง “สิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชนอื่นของ อสม. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการให้สิทธิประโยชน์แก่ อสม. 


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง “สิทธิประโยชน์อื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566” ซึ่งลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (26 ต.ค. 2566) 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชนอื่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการให้สิทธิประโยชน์แก่ อสม. 

สำหรับสาระสำคัญระบุว่า สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. ได้แก่ 1. ด้านการศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ 2. ด้านสุขภาพ 3. ด้านบริการ สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่น และ 4. สิทธิประโยชน์อื่น ตามที่ สธ. กำหนด 

ในส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. และแบบคำขอให้สิทธิประโยชน์อื่น มีดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ อสม. ประกอบด้วย 1.1 ด้านการศึกษา หรือมีการพัฒนาศักยภาพ ต้องมีลักษณะเป็นการให้เปล่าที่ไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ผูกมัด ยกเว้นกรณีเป็นการให้สิทธิในการรับเข้าทำงานในหน่วยงาน องค์กรหรือหน่วยงานอื่นตามที่องค์กรกำหนด ซึ่งระยะเวล่ทำงานไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาในการศึกษา 

รวมถึงมีลักษณะเป็นการเสริมสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาศักยภาพ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท หน้าที่ของ อสม. 

1.2 ด้านสุขภาพ ให้การประกันภัย โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง อย่างน้อย 3 เดือน นับตั้งแต่วันลงทะเบียน โดยเป็นการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1.3 ด้านบริการ สินค้าอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่น ให้เป็นการให้เปล่าที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ผูกมัด กรณีเป็นสินค้าหรือบริการในราคาต่ำกว่าที่มีให้บริการทั่วไป ต้องให้โดยไม่มีข้อผูกมัดให้กระทำการใดๆ เพิ่มเติม

2. วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. ได้แก่ 2.1 วิธีการให้สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. ให้องค์กรผู้ประสงค์ให้สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. ยื่นคำขอให้สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. พร้อมทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแบบแนบท้าย มายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

นอกจากนี้ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. ก่อนเสนอคณะกรรมการกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกทั้งให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สธ. โดย สบส. กับองค์ผู้มีสิทธิ 2.2 วิธีการรับสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. ให้นับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัว อสม. ผ่านบัตรสะสมผลงานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. และช่องทางตามที่คณะกรรมการกลางกำหนด

3. ให้องค์กรพัฒนาระบบ รูปแบบ หรือวิธีการสนับสนุนสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับ อสม. ร่วมกับ สธ. โดย สบส. และ 4. ให้องค์กรมีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการร่วมกับ สธ. โดย สบส. ทุกๆ 3 เดือน พร้อมทั้งมีสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการทราบ ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี