ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เผยพรรคการเมืองใส่ใจคนแก่มากขึ้น แนะหากใครเป็นรัฐบาล เสริมศักยภาพชุมชน ดูแลผู้ป่วยสูงวัยติดเตียง กระตุ้นท้องถิ่นดูแลคนแก่ให้ครอบคลุม


นายคุณิกร ธรรมยอม ผู้จัดการโครงการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ สะท้อนได้ว่าแต่ละพรรคการเมืองใส่ใจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงสุขภาพของผู้สูงอายุมากขึ้น เห็นได้จากมีนโยบายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุออกมาจำนวนมาก แต่อีกด้าน ก็อาจสะท้อนได้เช่นกันว่าประเทศไทยที่เป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว ยังมีประเด็นการบริการสุขภาพในด้านต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานในรูปแบบเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแล (Caregiver) แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนของผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการการดูแล

3

นอกจากนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่ง ก็ยังไม่รู้ว่าสามารถบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว รวมถึงผู้สูงอายุร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ จึงทำให้การดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศอาจทำได้ไม่ทั่วถึง

ทั้งนี้ หากรัฐบาลชุดต่อไปได้เข้ามาบริหารประเทศ และปรับปรุงรวมถึงพัฒนานโยบายที่จะดูแลผู้สูงอายุระยะท้ายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมชุมชนให้มีศักยภาพดูแลผู้สูงอายุ หรือเพิ่มเติมอสม.ให้มากขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นคือ อปท.เข้ามาสนับสนุนและร่วมดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้

นายคุณิกร กล่าวด้วยว่า แต่ภาพใหญ่ของระบบสุขภาพสำหรับประเทศไทย อยากเห็นการรวมกองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุนทั้ง กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนสิทธิประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เป็นกองทุนสุขภาพเดียวกัน เพื่อรักษาประชาชนทุกคนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด แม้ที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนจะเรียกร้องและขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานแล้ว แต่ก็หวังว่ารัฐบาลจะให้ความสนใจและพิจารณาการรวมกองทุนอย่างจริงจัง

"ที่ผ่านมาทำไม่ได้ก็เพราะปัญหาทางการเมือง และภาคการเมืองหรือรัฐบาลไม่เอาด้วย แม้ว่าประชาชนจะเคยร่วมลงชื่อขอเสนอเป็นกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา แต่ก็ยังตั้งความหวังว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะเป็นความต้องการของประชาชน" นายคุณิกร กล่าว