ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ชลน่าน’ เร่งแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน สนับสนุนให้สถาบันพระบรมชนกผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมนวัตกรรมสุขภาพ ดูแลคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม เริ่มปี 2567 ผลิตแพทย์อยู่ประจำ สอน. แห่ง พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


วันที่ 13 ธ.ค. 2566 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) มอบนโยบายการผลิตแพทย์ปฐมภูมิ และทีมนวัตกรรมสุขภาพ ในระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิทราชินี (สอน.) และสถานีอนามัยพระราชทานนาม (สอ.พระราชทานนาม) สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา 12 ส.ค. 2567 

1

รวมถึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก  (สบช.) สธ. กับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน

4

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า สธ. เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการฯ ที่ สบช. จัดขึ้นจะช่วยให้เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา และสุขภาพทางสังคม โดยมี 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ สอน.ต้นแบบ 92 แห่งทั่วไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในปี 2567 จะเริ่มผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อไปประจำอยู่ สอน. จำนวน 92 แห่งๆ ละ 1 คน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

4

2. โครงการผลิตทีมนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Innovation Team) ประกอบด้วย 9 หมอ ได้แก่ 1. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2. พยาบาล (ด้านชุมชน) 3. นักวิชาการสาธารณสุข 4. อสม.(ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยสาธารณสุข) 5. ทันตแพทย์ (ชุมชน) 6. เภสัชกร (ชุมชน) 7. ฉุกเฉินการแพทย์ 8. แพทย์แผนไทย และ 9. นักกายภาพบำบัด โดยในปี 2567 สบช. จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และในระยะที่ 2 (พ.ศ 2568 - 2577) แผนระยะ 10 ปี จะขยายการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมนวัตกรรมสุขภาพได้ครบ 9 คนต่อ 1 สถานีอนามัย/รพ.สต. และครอบคลุมทั้ง 9,820 แห่งทั่วประเทศต่อไป 

1

ทั้งนี้ การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมผลักดันให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 6 หน่วยงานในวันนี้