ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นแบบครบวงจรเพื่อให้บริการผู้ป่วยตาบอด-สายตาเลือนราง เป็นศูนย์เรียนรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นร่วมกับเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็น 


พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการทางการเห็นจัดอยู่ในลำดับที่ 3 จากจำนวนผู้พิการทั้งหมด 7 ประเภท (อ้างอิงจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้วหากผู้พิการทางการเห็นขาดโอกาสในการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น อาจจะเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ทราบช่องทางในการรับริการไม่ทราบรูปแบบในการให้บริการ ไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ผู้พิการทางการเห็นจะไม่มีทางออกในการใช้ชีวิต เป็นภาระของผู้ดูแลและสังคม เกิดภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุด ซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นจะเปรียบเสมือนประตูทางออกในการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ผู้พิการทางการเห็นรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดภาระของผู้ดูแล ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

4

1

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารเลิศประชารักษ์ เปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นสำหรับผู้ป่วยตาบอดและสายตาเลือนรางแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี 2563 ได้สร้างห้องจำลองการใช้ชีวิตอิสระและพื้นที่จำลองการใช้วีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

1

ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณในการออกแบบจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. (สน.9) และได้รับการออกแบบโดยศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยว่ามีการสูญเสียการมองเห็นเป็นแบบไหน มีสายตาส่วนที่เหลือเป็นแบบใด 

1

เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นประกอบ การลองแว่นตา การให้เครื่องช่วยทางการเห็น การฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกการใช้สายตาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ฝึกการสังเกต โดยการสแกนสายตาเพื่อเพิ่มลานสายตา ฝึกทักษะการป้องกันตนเองโดยไม่ใช้ไม้เท้าขาว ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการเดินทางและการเคลื่อนไหวตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

4

พญ.วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวเสริมว่า การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายหลายภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเห็น  เช่น หน่วยงานฝึกอาชีพและหน่วยงานด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการเห็น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำหรับผู้พิการทางการเห็นในระดับประเทศต่อไ