ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานประกันสังคม ประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่าย ‘นายจ้าง-ลูกจ้าง’ ใน ‘คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน’


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการและกรรมการสำรอง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ลงวันที่ 16 พ.ย. 2566 ซึ่งลงนามโดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. และประธานกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

สำหรับรายชื่อกรรมการและกรรมการสำรองฝ่ายนายจ้างมีด้วยกัน 7 คน โดยแบ่งเป็น กรรมการ 3 คน ได้แก่ น.ส.ศุภานัน ปลอดเหตุ, น.ส.อัจฉีรย์ งามพร้อมสกุล และนานชิตโชค สิงหรา และ กรรมการสำรอง 4 คน ประกอบด้วย น.ส.สุธาทิพย์ รองสวัสดิ์, นายศุภากร รัชพงศ์, นางกมลวรรณ ลียะวณิช และ น.ส.อรัญญา สกุลโกศล

ส่วนรายชื่อกรรมการและกรรมการสำรองฝ่ายลูกจ้าง มีจำนวน  8 คน แบ่งเป็น กรรมการ 3 คน คือ นายเสรี เงางาม, นายชัยวัฒน์ ฉุนหอมหวล และ นายกัมปนาท ศรีพนมวรรณ และ กรรมการสำรอง 5 คน ได้แก่ นายสมชาย เรืองวงษ์, นายปิยรัชต์ สมาทา, ว่าที่ ร.อ.ไก่แก้ว สุขวงษ์, น.ส.สุกัญญา คะพันธ์ และนายสมศักดิ์ อู่มั่น

อนึ่ง คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน มีอำนาจหน้าที่หลักในการเสนอความเห็นต่อ รมว.แรงงาน เกี่ยวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการจ่ายเงินทดแทน และพิจารณาให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าๆ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รวมถึงวางระเบียบที่เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ตลอดจนการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน 

1

4

4