ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับ “ผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก” ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง


น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับ “ผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก” ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก (Rheumatic Disease Prior Authorization : RDPA) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสมเหตุผล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566

สำหรับเกณฑ์การเบิกจ่ายที่มีการปรับปรุงมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ปรับปรุงแก้ไขลำดับการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โดยให้สามารถเลือกใช้ยา Adalimumab,Infliximab หรือ Rituximab เป็นขนานแรก

2. ยกเลิกอัตราเบิกจ่ายค่ายา Adalimumab และ Infliximab และกำหนดให้เบิกจ่ายค่ายาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคายา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เนื่องจากยา Adalimumab และ Infliximab มีราคาที่ลดลงมาก

3. กรณีโรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ (Spondyloarthritis) ปัจจุบันในระบบ RDPA มีรายการยา Adalimumab,Infliximab และ Secukinumab เป็นทางเลือกในการรักษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมาก จึงขอให้แพทย์พิจารณาให้การรักษาด้วยยา Adalimumab หรือ Infliximab เป็นลำดับแรกก่อน