ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลาง ร่อน หนังสือด่วนที่สุด ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเหตุ ปรับหลักเกณฑ์-อัตราค่ารักษาพยาบาล ‘เพิ่มการตรวจแล็บ 2 รายการ’ กรณี ‘ผู้บริจาคไตที่ยังมีชีวิต’


น.ส.กุลยา ตินติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กค.) ลงนามในหนังสือ “ด่วนที่สุด” เรื่อง “หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต (ฉบับที่ 2)” เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2566 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของรัฐ ฯลฯ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป

สำหรับใจความสำคัญของหนังสือ คือ การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 รายการ ได้แก่ 1. HLA – ABC DNA typing รหัสรายการ 30615 และ 2. HLA class II DNA high resolution (DRB, DQB) typing รหัสรายการ 30606 โดยให้เพิ่มรายการตรวจวินิจฉัยดังกล่าว ในแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต ที่ลงวันที่ 6 ม.ค. 2566 ข้อ 6

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ทราบถึงปัญหาการเบิกค่าเตรียมผู้บริจาคไตที่มีชีวิตจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กรณีสถานพยาบาลใช้วิธีการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA typing) ในขั้นตอนการเตรียมผู้บริจาคไตที่มีชีวิตก่อนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ขั้นตอนที่ 2 ในการประเมินความเป็นไปได้ในการบริจาคไต ด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการตรวจเนื้อเยื่อ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าตรวจเนื้อเยื่อจากรายการอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ได้

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ : https://www.thecoverage.info/sites/default/files/attach-files/2023-07/satellite.pdf

Attach Files