ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2 /ว 367 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566 เรื่อง “แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน” แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานพยาบาลของเอกชนเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป 

สำหรับหนังสือฉบับนี้ สืบเนื่องมาจากภายหลังการดำเนินการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของสถานพยาบาลนำร่องเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ผลกระทบต่อผู้รับบริการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้พบว่า การเพิ่มช่องทางเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาล รวมถึงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ณ จุดชำระเงินของสถานพยาบาลได้ 

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรวบรวมแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันเป็นฉบับเดียว โดยให้ครอบคลุมถึงการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) อีกทั้งเป็นการขยายผลไปถึงการให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

สำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว คือ ‘เป๋าตัง’ ที่ธนาคารกรุงไทยพัฒนาขึ้นมา 

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติใหม่ได้ที่นี่