ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘กรมบัญชีกลาง’ ออกหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด 3 รายการ ‘Evolocumab - Alirocumab – Inclisiran’ มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค. เป็นต้นไป


นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามในหนังสือเรื่อง “หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด” ถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ 14 ก.พ. 2567 เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา Evolocumab, Alirocumab และ Inclisiran สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดมีดังนี้ 1. อัตราเบิกจ่ายค่ายา Evolocumab ราคา 5,000 ต่อเข็ม ยา Alirocumab 5,000 บาท ต่อเข็ม และ ยา Incilssiran ราคา 5 หมื่นบาท โดยการใช้ยาดังกล่าวเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2. กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาแทนผู้มีสิทธิในประบบเบิกจ่ายตรง โดยอัตราเบิกจ่ายค่ายาที่กรมบัญชีกลางกำหนดในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน โดยสถานพยาบาลยังคงมีส่วนต่างสำหรับใช้ในการบริหารจัดการได้ตามสมควร จึงขอให้สถานพยาบาลไม่เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าส่วนเกินจากผู้ป่วย

ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) นั้น จะไม่สามารถเบิกได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ Prior Authorization (PA) หรือกรอบรายการยา

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมียา Inclisiran ซึ่งเป็นยาฉีดที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เพื่อใช้ในการรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ทบทวนและกำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องภาระงบประมาณ รวมถึงกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Attach List (cgd.go.th)