ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ฯ เบิกจ่ายตรงค่ายา-ค่าบริการ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรค ‘จอประสาทตาเสื่อม’ ที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา


น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เข้ารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตา ปีละประมาณ 5,000 คน ใช้งบประมาณราวปีละ 700 ล้านบาท โดยเพื่อเป็นการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางการคลัง 

ดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายารักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตาให้สอดคล้องกับแนวทางเวชปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราเบิกจ่ายค่ายาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ โดยได้กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายค่าบริการการฉีดยาเข้าวุ้นตาได้ในอัตรา 3,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสถานพยาบาล และกำหนดเพิ่มรายการยาที่เป็นยาชีววัตถุชนิดใหม่สำหรับฉีดเข้าวุ้นตาให้สามารถเบิกจ่ายได้ 5 รายการ (จากเดิมเบิกได้ 3 รายการยา)

น.ส.ทิวาพร กล่าวว่า การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้างต้นให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 681 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2566