ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘กรมบัญชีกลาง’ ปรับรอบประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการให้เร็วขึ้น จาก 15 เป็น 7 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล


น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับรอบการประมวลผลขึ้นสิทธิข้าราชการเพื่อการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จากเดิมทุก 15 วัน (ประมาณวันที่ 4 และ 19 ของทุกเดือน) เป็นทุก 7 วัน (ทุกวันอังคาร) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ ยังได้ปรับแบบคำขอเพิ่ม และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) และเพิ่มช่องทางให้ผู้มีสิทธิสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองด้วยแบบ 7127 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป 

น.ส.ทิวาพร กล่าวต่อไปว่า จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ แจ้งบันทึกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองได้ทางแอปพลิเคชัน CGD iHealthCare หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 1. ไปที่ www.cgd.go.th 2. ไปที่รายการ เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ 3. คลิกที่ ระบบ Digital Pension 4. กดตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  

ทั้งนี้ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามแบบ 7127 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิสังกัด และขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส่วนราชการซึ่งทำหน้าที่ออกคำสั่ง ได้แก่ คำสั่งลาออก ปลดออก ไล่ออก หรือโอนย้ายไปหน่วยงานใหม่ แล้วแต่กรณี จัดส่งสำเนาคำสั่งให้นายทะเบียนฯ ทันทีที่มีการออกคำสั่ง 

สำหรับนายทะเบียนฯ ขอให้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนประวัติ หรือก่อนการรับรองข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้มีสิทธิทุกครั้ง

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้มีสิทธิโดยตรง เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ โทรศัพท์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่มิใช่ช่องทางของกรมบัญชีกลาง หากผู้มีสิทธิต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องดำเนินการผ่านนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิสังกัดอยู่เท่านั้น โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 022706400 ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0416.3/ว 659 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2566