ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บรรยากาศคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เยี่ยมชมการรณรงค์การป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่เชียงคาน Sand Box โดยเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ผู้นำท้องที่ และแกนนำชุมชนคุมเข้มมาตรการ “Covid Free Setting” ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน 

สำหรับเทศบาลฯ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้บูรณาการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) และเทศบาล เตรียมความพร้อมทั้งหน่วยบริการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ แกนนำชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วย

นอกจากนี้เทศบาลฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ขับเคลื่อน Street Food Good Health ถนนคนเดินเชียงคาน อบรมผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 บูรณาการตรวจแนะนำร้านอาหาร มอบใบประเมิน Covid Free Setting แก่ร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

มากไปกว่านั้น เทศบาลฯ ยังได้หนุนเสริมนโยบายพื้นที่สีฟ้า “เชียงคาน Sand Box” ออกตรวจแนะนำร้านอาหาร-แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  สำหรับนักท่องเที่ยว โดยตั้งจุดคัดกรอง จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ณ วัดศรีคุณเมือง และ จุดที่ 2 ณ วัดท่าคก ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา และจะขยายจุดตรวจไปตามตรอกซอยที่ในบริเวณถนนคนเดินเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน