ประกาศ 4 รายชื่อ ‘ยา-วัสดุแพทย์’ ครบอายุกำหนดสิทธิบัญชีนวัตกรรม มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา

thumbnail

กรมบัญชีกลาง ทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยราชการ แจ้งยา-วัสดุทางการแพทย์รวม 4 รายการ ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยราชการ ลงวันที่ 30 ก.ย. 2564 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ย. 2564

สำหรับรายละเอียดในหนังสือระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วรวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 509 ผลงาน (ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2559 - ส.ค. 2564) โดยสำนักงบประมาณขอแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์ฯ ในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนในเดือน ก.ย. 2564 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 4 ผลงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผลงานทั้ง 4 รายการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “กลุ่มยา” มีด้วยกัน 3 รายการ ได้แก่ 1. ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride) ชื่อทางการค้าคือ แอลเลอซิน (ELLEZIN) 2. ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride) ชื่อทางการค้าคือ ยูโรกา (UROKA) 3. ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole) ชื่อทางการค้าคือ วีซอน 200 (VZON 200)

ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มคือ “กลุ่มวัสดุทางการแพทย์” มี 1 รายการ ได้แก่ แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver Nano) ชื่อทางการค้าคือ บลูริบบ้อน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า